Ochrana osobních údajů

Pro výběrové řízení na zvolenou pracovní pozici  bude společnost RAMBROK s.r.o., IČO : 24841714, Petrská 1168/29, Praha, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z verejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecnými nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na zveřejněný inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.