Etický kodex

Tento Etický kodex je vytvořen v souladu s firemními hodnotami našich zákazníků, a proto je závazný pro všechny zaměstnance.

Společnost Rambrok přikládá velký význam skutečnosti, že všechny naše obchodní aktivity ke klientovi jsou charakterizovány poctivostí, transparentností, integritou a čestným jednáním. Každý zaměstnanec společnosti Rambrok je povinen si přečíst a přijmout obsah Etického kodexu. Vždy se musí řídit jeho zásadami při jakémkoliv jednání s naším klientem.

Veškerá obchodní činnost prováděná mezi společností Rambrok a naším klientem musí být vždy v souladu s Etickým kodexem a s příslušnými platnými zákony a předpisy. Společnost Rambrok je odhodlána zabezpečit naplňování cílů tohoto Etického kodexu a bude proto dále instruovat a proškolovat své zaměstnance. Pro naše obchodní partnery nabízíme obeznámení se s naším Etickým kodexem, abychom tímto způsobem zajistili, že se seznámí s našimi zásadami plynoucími z Etického kodexu.

 

Naše zásady

Nulová tolerance pro úplatkářství a korupci

Společnost Rambrok přísně zastává politiku nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci. Tato politika je aplikována na jakýkoliv obchodní kontakt s naším klientem, nebo dalších třetích stran. Naše společnost netoleruje úplatkářství v žádné podobě.

Ve smyslu tohoto Etického kodexu do úplatkářství zahrnujeme finanční nebo jiné výhody, které jsou poskytnuty, přislíbeny, nabídnuty, akceptovány, vyžádány nebo přijaty s úmyslem ovlivnit čestné jednání našich zaměstnanců.

Nenabízíme a nepožadujeme žádné zvýhodnění, dary a pohoštění

Společnost Rambrok nedovoluje svým zaměstnancům vyžadovat, akceptovat, organizovat, nabízet nebo poskytovat žádný druh výhod ve spojení s obchodní činností naší společnosti. Společnost Rambrok chce zvláště zdůraznit, že zaměstnanci nesmějí jménem Rambrok přijímat žádnou provizi, dary a pohoštění od klientů nebo dalších zúčastněných třetích stran.

Důvěrné informace

Důvěrné informace našich klientů představují pro naši společnost obchodní tajemství.

Zaměstnanci společnosti Rambrok nesmí nikdy prozradit důvěrnou informaci našeho klienta, s výjimkou osob, pro které je taková informace nutná pro potřeby smluvního vztahu se společností Rambrok, nebo je vyžadována od úřadů v souladu se zákonem nebo místními předpisy.

Chování a jednání našich zaměstnanců

Zaměstnanci společnosti Rambrok jednají čestně a spravedlivě, a to nejen ve vztahu ke klientům a zákazníkům, ale i ke svým kolegům. Je pro nás velmi důležité, aby vztahy zaměstnanců byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty a respektování zásad slušného a korektního jednání. Jedná se o týmovou práci, kde jeden podporuje druhého.

K řešení úkolů přistupují naši zaměstnanci s maximální profesionalitou. Vždy reprezentují klienta a naši společnost s cílem zachování dobrého jména. Nepřipouštíme jednání, které by jakkoli poškodilo klienta a negativně působilo na společenské prostředí, ve kterém působí naše společnost. Dbáme na to, abychom se vyvarovali jakýchkoliv vulgárních či jinak neprofesionálních projevů, a to jak v psané tak i slovní komunikaci.

Rozdílnost v názorech neřešíme s osobní zaujatostí. Případné spory řešíme vždy věcně, otevřeně a maximálně kultivovaně. V kontaktu s klientem vždy vystupujeme apoliticky, respektujeme a přijímáme lidi s odlišnými názory, pohledy na svět a rozdílným kulturním zázemím.  V souvislosti s interními záležitostmi našich klientů nebo naší společnosti nebudou naši zaměstnanci v rámci internetových sociálních sítí vystupovat proti svému zaměstnavateli či jeho klientům, a to jak formou komentářů, zveřejňováním faktů nebo fotografií.

Jsme vždy řádně ustrojeni a upraveni.

Dodržování Etického kodexu

Každý zaměstnanec společnosti Rambrok byl seznámen s obsahem našeho Etického kodexu a to prokazatelně svým podpisem.

Jsme si vědomi, že pokud budou naši zaměstnanci svévolně porušovat pravidla a ustanovení plynoucí z našeho Etického kodexu, může to vést k ukončení veškerého obchodního spojení s našimi klienty.

Vzhledem k tomu, že většina částí našeho Etického kodexu vychází ze zákonů platných v ČR, porušení Etického kodexu může být i trestným činem.

Společnost Rambrok považuje za svou povinnost průběžně přezkoumávat a aktualizovat svou firemní politiku, proto může Etický kodex podléhat změnám. Naše společnost bude průběžně informovat stávající klienty v případě jakýchkoliv změn či aktualizací prováděných v kodexu. Pokud máte dotazy ohledně dalších informací nebo dodržování Etického kodexu společnosti Rambrok, nebo chcete ohlásit cokoliv v souvislosti s touto problematikou, obraťte se, prosím, na nás prostřednictvím naší e-mailové adresy: info@rambrok.cz.