Etický kodex

Společnost Rambrok v rámci svých obchodních aktivit klade důraz na poctivost, transparentnost, integritu a čestné jednání. Náš Etický kodex byl vytvořen v souladu s těmito hodnotami, jakož i s firemními hodnotami našich zákazníků.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Každý zaměstnanec společnosti Rambrok je seznámen s jeho obsahem a přijímá jeho hodnoty. Všichni naši pracovníci se při své pracovní činnosti řídí jeho zásadami.

Etickým kodexem se řídí i veškerá obchodní činnost společnosti Rambrok ve vztahu ke klientům a třetím osobám.

Nulová tolerance pro úplatkářství a korupci

Společnost Rambrok striktně prosazuje politiku nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci. Tato politika se vztahuje na veškerý obchodní kontakt s našimi klienty nebo s jakýmikoliv třetími osobami. Úplatkařství netolerujeme v žádné podobě a za žádných okolností.

Ve smyslu tohoto Etického kodexu se úplatkem či úplatkářstvím rozumí finanční nebo jiná výhoda, která je poskytnuta, přislíbena, nabídnuta, akceptována, vyžádána nebo přijata v úmyslu ovlivnit čestné jednání našich zaměstnanců.

Nenabízíme a nepožadujeme žádné zvýhodnění, dary a pohoštění

Společnost Rambrok nedovoluje svým zaměstnancům vyžadovat, akceptovat, zprostředkovat, nabízet ani poskytovat žádný druh výhod ve spojení s obchodní činností naší společnosti. Společnost Rambrok zdůrazňuje, že zaměstnanci nejsou oprávněni jménem společnosti Rambrok přijímat od klientů nebo třetích osob žádnou provizi, dary ani pohoštění.

Důvěrné informace

Důvěrné informace našich klientů představují pro naši společnost obchodní tajemství.

Zaměstnanci společnosti Rambrok nesmí prozradit důvěrnou informaci našeho klienta žádné třetí osobě s výjimkou osob, pro které je taková informace určena na základě smluvního vztahu se společností Rambrok, nebo pokud takovou informaci vyžadují státní orgány na základě zákona při výkonu státní moci.

Chování a jednání našich zaměstnanců

Zaměstnanci společnosti Rambrok jednají čestně a spravedlivě, a to nejen ve vztahu ke klientům a zákazníkům, ale i ke svým kolegům. Je pro nás velice důležité, aby vztahy mezi zaměstnanci byly založeny na profesní kolegialitě, vzájemné úctě a respektování zásad slušného a korektního jednání. Od našich zaměstnanců vyžadujeme schopnost práce v týmu a vzájemnou podporu mezi jeho členy.

K řešení pracovních úkolů naši zaměstnanci přistupují s maximální profesionalitou. Jejich chování a prezentace vždy směřuje k zachování dobrého jména klienta a naší společnosti. Jakékoliv jednání poškozující klienta nebo naši společnost považujeme za nepřípustné. Dbáme na to, aby se naši zaměstnanci vyvarovali vulgárních či jinak neprofesionálních projevů, a to jak v písemné komunikaci, tak i v rámci ústního projevu.

Respektujeme rozdílnost v názorech a případné spory řešíme vždy věcně, otevřeně a slušně. V kontaktu s klientem vystupujeme apoliticky, jsme tolerantní vůči lidem s odlišnými názory, pohledy na svět a rozdílným kulturním zázemím. Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o kterých se dozvěděli při výkonu pracovní činnosti, a zdržet se jakýchkoliv nevhodných projevů vůči zaměstnavateli či jeho klientům na internetu či sociálních sítích.

Naši zaměstnanci jsou vždy vhodně upraveni, chovají se slušně a jejich oblečení odpovídá pracovnímu zařazení.

Dodržování Etického kodexu

Každý zaměstnanec společnosti Rambrok byl seznámen s obsahem Etického kodexu.

Jsme si vědomi, že porušování pravidel a ustanovení našeho Etického kodexu může vést k ukončení obchodní spolupráce s našimi klienty.

Jelikož náš Etický kodex vychází z velké části ze zákonů platných a účinných na území České republiky, porušení Etického kodexu může být i trestným činem.

Společnost Rambrok průběžně vyhodnocuje a aktualizuje svoji firemní politiku, proto může Etický kodex podléhat změnám. V případě jakýchkoliv změn či aktualizací kodexu bude naše společnost stávající klienty a zaměstnance bez zbytečného odkladu informovat.

 


 

Pro více informací k Etickému kodexu nebo naší firemní politice můžete využít tento kontaktní formulář:

Máte zájem u nás pracovat?
Prosím, vyplňte kontaktní formulář.


nebo volejte: phone_android 739 636 333
RYCHLÝ KONTAKT

room Petrská 1168/29
110 00 - Praha 1
zobrazit na mapě >
phone +420 230 234 426
mail_outline  info@rambrok.cz